002 pigนายสิบชั้นต้น      นายสิบอาวุโส    หลักสูตรชั้นนายร้อย   หลักสูตรชั้นนายพัน  001 ord  title2 Custom

                                                                                                           

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมการทำคู่มือการจัดการความรู้
๒๘ - ๒๙ มิ.ย.๖๑
พล.ต.ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ