ordnance pig1
                                                                                                    ประวัติโรงเรียนทหารสรรพาวุธ

             โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กำเนิดมาจากแผนกศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งกระทรวงกลาโหม (พิเศษ) ที่ ๘๕/๒๐๒๘๑ ลง ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๓ เรื่อง ให้แก้ไขอัตรากองทัพบก ๙๑ (ครั้งที่ ๒๘) เมื่อแรกตั้งแผนกศึกษามีที่ตั้งรวมอยู่ในอาคารกองบัญชาการ กรมสรรพาวุธทหารบก
              พ.ศ. ๒๔๙๕ ยกฐานะขึ้นเป็นกองโรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (พิเศษ)ที่ ๕๙/๒๓๖๔๐ ลง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพบก ๙๑ (ครั้งที่ ๕๓)
            พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ทั้งส่วนของอัตราการจัด อัตรากำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนามหน่วยจาก กองโรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น โรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก และ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ทำหน้าที่เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๘/๑๒๗๒๔ ลง ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๘ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๙๑ (ครั้งที่ ๘๙) และในปีเดียวกันนี้เองกองบัญชาการโรงเรียนก็ได้ย้ายออกจากอาคารกองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก มาอยู่ในอาคารหมายเลข ๙/๒๙ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบกในปัจจุบัน
             เมื่อ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก (พลโท องอาจ ศุภมาตย์) ได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกองบัญชาการโรงเรียนหลังใหม่ ซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างพร้อมกับอาคารอื่น ๆ อันเป็นสำนักงานของหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียน ณ บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันนักเรียนมาแต่เดิม อันเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่ของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ กองบัญชาการโรงเรียนและหน่วยขึ้นตรง (เว้นกองพันนักเรียน) จึงได้ย้ายจากอาคารหมายเลข ๙/๙๒ และอาคารอื่นๆ ในเขตโรงงาน ออกไปตั้งรวมกับกองพันนักเรียน เป็นผลให้โรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงนามหน่วยเป็น โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โดยคำสั่งกระทรวงกลาโหม ลับ (เฉพาะ) ที่ ๔๓ / ๒๕๒๕ ลง ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๕ โดยมีที่ตั้งของตนเองเป็นเอกเทศตั้งแต่บัดนั้น
            พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มีการปรับปรุงการจัดหน่วยที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง โดย สพ.ทบ. ได้รับอนุมัติให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๓๘๐๐ ฉบับปรับปรุงใหม่ ในส่วนของ รร.สพ.สพ.ทบ. นั้น ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งควรกล่าวถึง ณ ที่นี้ก็คือ ได้มีแผนกวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นในกองการศึกษาฯ เป็น ๑๐ แผนกวิชา เพื่อให้ก้าวทันกับความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการสรรพาวุธและเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
           พ.ศ. ๒๕๕๒ ทบ. ได้อนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก.๓๘๐๐ สพ.ทบ. ตอนที่ ๑ – ๔ เป็นผลมาจากการจัดตั้งหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด สพ.ทบ. โดยปรับเกลี่ยกำลังพลจาก นขต.สพ.ทบ. ในส่วนของ รร.สพ.สพ.ทบ. ได้มีการยุบรวม ผวท.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. รวมกับ ผทป.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. เป็นแผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป ทำให้ กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. มีแผนกวิชาต่าง ๆ รวม ๙ แผนกวิชา