001นายสิบชั้นต้นนายสิบอาวุโสหลักสูตรชั้นนายร้อยหลักสูตรชั้นนายพัน  major long

title2 Custom

                                                                                                           

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมการทำคู่มือการจัดการความรู้
๒๘ - ๒๙ มิ.ย.๖๑
พล.ต.ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ